سوابق نخستین سفیر اهل‌ سنت و زن ایران چیست

Home / سوابق نخستین سفیر اهل‌ سنت و زن ایران چیست

سوابق نخستین سفیر اهل‌ سنت و زن ایران چیست
یک زن اهل سنت به‌عنوان سفیر جدید ایران در برونئی منصوب شد.

سوابق نخستین سفیر اهل‌ سنت و زن ایران چیست

یک زن اهل سنت به‌عنوان سفیر جدید ایران در برونئی منصوب شد.
سوابق نخستین سفیر اهل‌ سنت و زن ایران چیست