سند افتخارآمیز کارنامه 40 ساله انقلاب

Home / سند افتخارآمیز کارنامه 40 ساله انقلاب

سند افتخارآمیز کارنامه 40 ساله انقلاب
واقعیت این است که بزرگترین دغدغه رهبری انقلاب اسلامی در زمان امام (ره) و نیز مقام معظم رهبری، رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان بوده و هست.

سند افتخارآمیز کارنامه 40 ساله انقلاب

واقعیت این است که بزرگترین دغدغه رهبری انقلاب اسلامی در زمان امام (ره) و نیز مقام معظم رهبری، رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان بوده و هست.
سند افتخارآمیز کارنامه 40 ساله انقلاب