سمپوزیوم جهانی آموزش از راه دور برگزار می‌شود

Home / سمپوزیوم جهانی آموزش از راه دور برگزار می‌شود

سمپوزیوم جهانی آموزش از راه دور برگزار می‌شود
دانشگاه ریورساید سمپوزیوم جهانی آموزش آنلاین و آموزش از راه دور را در ماه فوریه برگزار خواهد کرد.

سمپوزیوم جهانی آموزش از راه دور برگزار می‌شود

دانشگاه ریورساید سمپوزیوم جهانی آموزش آنلاین و آموزش از راه دور را در ماه فوریه برگزار خواهد کرد.
سمپوزیوم جهانی آموزش از راه دور برگزار می‌شود