سلام رهبر معظم انقلاب به روزه‌داران پویش نجات

Home / سلام رهبر معظم انقلاب به روزه‌داران پویش نجات

سلام رهبر معظم انقلاب به روزه‌داران پویش نجات
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در اجتماع روزه نجات در دانشگاه تهران گفت: از رهبری وکالت دارم سلام ایشان را به این جمع برسانم.

سلام رهبر معظم انقلاب به روزه‌داران پویش نجات

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در اجتماع روزه نجات در دانشگاه تهران گفت: از رهبری وکالت دارم سلام ایشان را به این جمع برسانم.
سلام رهبر معظم انقلاب به روزه‌داران پویش نجات