سفیر جدید ترکیه در ایران معرفی شد

Home / سفیر جدید ترکیه در ایران معرفی شد

سفیر جدید ترکیه در ایران معرفی شد
سفیر جدید ترکیه در ایران کار خود را به‌طور رسمی آغاز کرد.

سفیر جدید ترکیه در ایران معرفی شد

سفیر جدید ترکیه در ایران کار خود را به‌طور رسمی آغاز کرد.
سفیر جدید ترکیه در ایران معرفی شد