سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان

Home / سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان

سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان
وزیر امور خارجه پاکستان برای رایزنی سیاسی به افغانستان سفر کرد.

سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان

وزیر امور خارجه پاکستان برای رایزنی سیاسی به افغانستان سفر کرد.
سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان