سفر به مرز برای پیگیری وضعیت زوار ایرانی در سفر اربعین

Home / سفر به مرز برای پیگیری وضعیت زوار ایرانی در سفر اربعین

سفر به مرز برای پیگیری وضعیت زوار ایرانی در سفر اربعین
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای بررسی و هماهنگی بیشتر به زودی راهی مرز خواهم شد و از نزدیک روند اجرای برنامه‌های فرهنگی را پیگیری خواهم کرد.

سفر به مرز برای پیگیری وضعیت زوار ایرانی در سفر اربعین

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای بررسی و هماهنگی بیشتر به زودی راهی مرز خواهم شد و از نزدیک روند اجرای برنامه‌های فرهنگی را پیگیری خواهم کرد.
سفر به مرز برای پیگیری وضعیت زوار ایرانی در سفر اربعین