سعید آذری توبیخ شد/ جریمه نقدی برای شفر

Home / سعید آذری توبیخ شد/ جریمه نقدی برای شفر

سعید آذری توبیخ شد/ جریمه نقدی برای شفر
طبق رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، سعید آذری و وینفرد شفر توبیخ شدند.

سعید آذری توبیخ شد/ جریمه نقدی برای شفر

طبق رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، سعید آذری و وینفرد شفر توبیخ شدند.
سعید آذری توبیخ شد/ جریمه نقدی برای شفر