سعد حریری؛ سد راه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب

Home / سعد حریری؛ سد راه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب

سعد حریری؛ سد راه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب
یک روزنامه لبنانی فاش کرد نخست‌وزیر این کشور مانع از ارسال نامه به اتحادیه عرب برای دعوت از سوریه باهدف بازگشت به این اتحادیه شده است.

سعد حریری؛ سد راه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب

یک روزنامه لبنانی فاش کرد نخست‌وزیر این کشور مانع از ارسال نامه به اتحادیه عرب برای دعوت از سوریه باهدف بازگشت به این اتحادیه شده است.
سعد حریری؛ سد راه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب