سعداوی مدیر فنی باشگاه فولاد خوزستان شد

Home / سعداوی مدیر فنی باشگاه فولاد خوزستان شد

سعداوی مدیر فنی باشگاه فولاد خوزستان شد
نعیم سعداوی به عنوان مدیر فنی باشگاه فولاد خوزستان انتخاب شد.

سعداوی مدیر فنی باشگاه فولاد خوزستان شد

نعیم سعداوی به عنوان مدیر فنی باشگاه فولاد خوزستان انتخاب شد.
سعداوی مدیر فنی باشگاه فولاد خوزستان شد