سریال «ممنوعه» برای ناشنوایان آماده می‌شود

Home / سریال «ممنوعه» برای ناشنوایان آماده می‌شود

سریال «ممنوعه» برای ناشنوایان آماده می‌شود
با توجه به استقبال مخاطبان از سریال «ممنوعه»، این سریال به زودی برای مخاطبان ناشنوا با ارائه زیرنویس آماده خواهد شد.

سریال «ممنوعه» برای ناشنوایان آماده می‌شود

با توجه به استقبال مخاطبان از سریال «ممنوعه»، این سریال به زودی برای مخاطبان ناشنوا با ارائه زیرنویس آماده خواهد شد.
سریال «ممنوعه» برای ناشنوایان آماده می‌شود