سرپرست 4 واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

Home / سرپرست 4 واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

سرپرست 4 واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در احکامی جداگانه سرپرست چهار واحد دانشگاهی را منصوب کرد.

سرپرست 4 واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در احکامی جداگانه سرپرست چهار واحد دانشگاهی را منصوب کرد.
سرپرست 4 واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند