سرپرستان در اندیشه ریاست فدراسیون/ داوری هوای ماندن به سرش زد؟

Home / سرپرستان در اندیشه ریاست فدراسیون/ داوری هوای ماندن به سرش زد؟

سرپرستان در اندیشه ریاست فدراسیون/ داوری هوای ماندن به سرش زد؟
افشین داوری این روزها اقدامات مثبتی در فدراسیون والیبال انجام می‌دهد و به نظر می‌رسد در اندیشه کسب کرسی ریاست است.

سرپرستان در اندیشه ریاست فدراسیون/ داوری هوای ماندن به سرش زد؟

افشین داوری این روزها اقدامات مثبتی در فدراسیون والیبال انجام می‌دهد و به نظر می‌رسد در اندیشه کسب کرسی ریاست است.
سرپرستان در اندیشه ریاست فدراسیون/ داوری هوای ماندن به سرش زد؟