سجادی: شرایط امروز کشور محصول مدیریت رفاه‌طلب برخی مسئولان است

Home / سجادی: شرایط امروز کشور محصول مدیریت رفاه‌طلب برخی مسئولان است

سجادی: شرایط امروز کشور محصول مدیریت رفاه‌طلب برخی مسئولان است
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: شرایط کنونی کشورمان محصول مدیریت رفاه‌طلب برخی مسئولان است که ذره‌ای شجاعت در نوع مدیریت آن‌ها وجود ندارد.

سجادی: شرایط امروز کشور محصول مدیریت رفاه‌طلب برخی مسئولان است

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: شرایط کنونی کشورمان محصول مدیریت رفاه‌طلب برخی مسئولان است که ذره‌ای شجاعت در نوع مدیریت آن‌ها وجود ندارد.
سجادی: شرایط امروز کشور محصول مدیریت رفاه‌طلب برخی مسئولان است