سازمان محیط‌زیست باید مراکز آلاینده را مشخص کند

Home / سازمان محیط‌زیست باید مراکز آلاینده را مشخص کند

سازمان محیط‌زیست باید مراکز آلاینده را مشخص کند
سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است کارخانجات و کارگاه‌هایی که با فعالیت‌های خود محیط‌ زیست را آلوده می‌کنند مشخص کرده و به آن‌ها اخطار دهد.

سازمان محیط‌زیست باید مراکز آلاینده را مشخص کند

سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است کارخانجات و کارگاه‌هایی که با فعالیت‌های خود محیط‌ زیست را آلوده می‌کنند مشخص کرده و به آن‌ها اخطار دهد.
سازمان محیط‌زیست باید مراکز آلاینده را مشخص کند