سازمان صمت زنجان توان کنترل قیمت‌های کالا را ندارد

Home / سازمان صمت زنجان توان کنترل قیمت‌های کالا را ندارد

سازمان صمت زنجان توان کنترل قیمت‌های کالا را ندارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در حوزه بازرسی کمبود نیرو داریم گفت: با این تعداد نیرو توان کنترل دقیق قیمت‌های انواع کالا ممکن نیست.

سازمان صمت زنجان توان کنترل قیمت‌های کالا را ندارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در حوزه بازرسی کمبود نیرو داریم گفت: با این تعداد نیرو توان کنترل دقیق قیمت‌های انواع کالا ممکن نیست.
سازمان صمت زنجان توان کنترل قیمت‌های کالا را ندارد