سازمان اوقاف امانتدار باشد/ نیت‌های وقف باید متنوع باشند

Home / سازمان اوقاف امانتدار باشد/ نیت‌های وقف باید متنوع باشند

سازمان اوقاف امانتدار باشد/ نیت‌های وقف باید متنوع باشند
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه نیت‌های وقف باید متنوع باشند، گفت: سازمان اوقاف باید امانتدار باشد.

سازمان اوقاف امانتدار باشد/ نیت‌های وقف باید متنوع باشند

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه نیت‌های وقف باید متنوع باشند، گفت: سازمان اوقاف باید امانتدار باشد.
سازمان اوقاف امانتدار باشد/ نیت‌های وقف باید متنوع باشند