ساخت ویلچر تمام هوشمند از سوی محققان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

Home / ساخت ویلچر تمام هوشمند از سوی محققان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ساخت ویلچر تمام هوشمند از سوی محققان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
محققان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس توانسته‌اند ویلچر تمام هوشمند طراحی و تولید کنند که می‌تواند بدون حرکت دست و پا و تنها با حرکت سر، مسیر را تشخیص دهد.

ساخت ویلچر تمام هوشمند از سوی محققان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

محققان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس توانسته‌اند ویلچر تمام هوشمند طراحی و تولید کنند که می‌تواند بدون حرکت دست و پا و تنها با حرکت سر، مسیر را تشخیص دهد.
ساخت ویلچر تمام هوشمند از سوی محققان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز