ساخت نانوکامپوزیت جدید با الهام از مسجد ایرانی

Home / ساخت نانوکامپوزیت جدید با الهام از مسجد ایرانی

ساخت نانوکامپوزیت جدید با الهام از مسجد ایرانی
گشتاسب چراغیان با الهام از سقف مسجد امام در اصفهان نانوکامپوزیتی برای تثبیت مایع حفاری ایجاد کرده است.

ساخت نانوکامپوزیت جدید با الهام از مسجد ایرانی

گشتاسب چراغیان با الهام از سقف مسجد امام در اصفهان نانوکامپوزیتی برای تثبیت مایع حفاری ایجاد کرده است.
ساخت نانوکامپوزیت جدید با الهام از مسجد ایرانی