ساخت آنتن ماهواره در مدار GEO در پژوهشگاه ارتباطات

Home / ساخت آنتن ماهواره در مدار GEO در پژوهشگاه ارتباطات

ساخت آنتن ماهواره در مدار GEO در پژوهشگاه ارتباطات
گروه ارتباطات ماهواره‌ای پژوهشکده فناوری ارتباطات توانسته پروژه ملی طراحی و ساخت آنتن ماهواره در مدار ژئو را به اتمام برساند.

ساخت آنتن ماهواره در مدار GEO در پژوهشگاه ارتباطات

گروه ارتباطات ماهواره‌ای پژوهشکده فناوری ارتباطات توانسته پروژه ملی طراحی و ساخت آنتن ماهواره در مدار ژئو را به اتمام برساند.
ساخت آنتن ماهواره در مدار GEO در پژوهشگاه ارتباطات