ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ولنجک تخریب می‌شود

Home / ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ولنجک تخریب می‌شود

ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ولنجک تخریب می‌شود
مدیر امور آب تهران بزرگ گفت: سازه‌های موجود در حریم و بستر رودخانه ولنجک با دستور قضایی تخریب می‌شود.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ولنجک تخریب می‌شود

مدیر امور آب تهران بزرگ گفت: سازه‌های موجود در حریم و بستر رودخانه ولنجک با دستور قضایی تخریب می‌شود.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ولنجک تخریب می‌شود