زیرساخت‌های مترو جوادیه برای شهروندان ایجاد مشکل کرده است

Home / زیرساخت‌های مترو جوادیه برای شهروندان ایجاد مشکل کرده است

زیرساخت‌های مترو جوادیه برای شهروندان ایجاد مشکل کرده است
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: نشست زمین و ایجاد شکاف در محوطه خارجی ایستگاه مترو جوادیه دسترسی شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

زیرساخت‌های مترو جوادیه برای شهروندان ایجاد مشکل کرده است

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: نشست زمین و ایجاد شکاف در محوطه خارجی ایستگاه مترو جوادیه دسترسی شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.
زیرساخت‌های مترو جوادیه برای شهروندان ایجاد مشکل کرده است