زور برابر مجید جلالی و امید نمازی

Home / زور برابر مجید جلالی و امید نمازی

زور برابر مجید جلالی و امید نمازی
تقابل تیم‌های مجید جلالی و امید نمازی بدون آنکه برنده‌ای داشته باشد به پایان رسید تا این دو مربی برتری نسبت به هم نداشته باشند.

زور برابر مجید جلالی و امید نمازی

تقابل تیم‌های مجید جلالی و امید نمازی بدون آنکه برنده‌ای داشته باشد به پایان رسید تا این دو مربی برتری نسبت به هم نداشته باشند.
زور برابر مجید جلالی و امید نمازی