زمان خروج نظامیان آمریکا را از سوریه نمی‌دانم

Home / زمان خروج نظامیان آمریکا را از سوریه نمی‌دانم

زمان خروج نظامیان آمریکا را از سوریه نمی‌دانم
رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه سال آینده سال حل‌و فصل سیاسی بحران سوریه خواهد بود، گفت که زمان خروج نظامیان آمریکایی را از سوریه نمی‌داند.

زمان خروج نظامیان آمریکا را از سوریه نمی‌دانم

رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه سال آینده سال حل‌و فصل سیاسی بحران سوریه خواهد بود، گفت که زمان خروج نظامیان آمریکایی را از سوریه نمی‌داند.
زمان خروج نظامیان آمریکا را از سوریه نمی‌دانم