زلزله 4.5 ریشتری اسالم گیلان را لرزاند

Home / زلزله 4.5 ریشتری اسالم گیلان را لرزاند

زلزله 4.5 ریشتری اسالم گیلان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر اسالم گیلان را لرزاند.

زلزله 4.5 ریشتری اسالم گیلان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر اسالم گیلان را لرزاند.
زلزله 4.5 ریشتری اسالم گیلان را لرزاند