زائران حریم رضوی در پناه مهربانی حضرت رئوف هستند

Home / زائران حریم رضوی در پناه مهربانی حضرت رئوف هستند

زائران حریم رضوی در پناه مهربانی حضرت رئوف هستند
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در جمع دانشجویان زائر اولی طرح مهمان رضوی گفت: زائران در حریم رضوی در پناه مهربانی حضرت رئوف هستند.

زائران حریم رضوی در پناه مهربانی حضرت رئوف هستند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در جمع دانشجویان زائر اولی طرح مهمان رضوی گفت: زائران در حریم رضوی در پناه مهربانی حضرت رئوف هستند.
زائران حریم رضوی در پناه مهربانی حضرت رئوف هستند