زائران برای اخذ ویزا به دفاتر خدماتی – زیارتی مراجعه کنند

Home / زائران برای اخذ ویزا به دفاتر خدماتی – زیارتی مراجعه کنند

زائران برای اخذ ویزا به دفاتر خدماتی – زیارتی مراجعه کنند
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا از زائران خواست پس از دریافت گذرنامه برای اخذ ویزا به دفاتر خدماتی – زیارتی مراجعه کنند.

زائران برای اخذ ویزا به دفاتر خدماتی – زیارتی مراجعه کنند

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا از زائران خواست پس از دریافت گذرنامه برای اخذ ویزا به دفاتر خدماتی – زیارتی مراجعه کنند.
زائران برای اخذ ویزا به دفاتر خدماتی – زیارتی مراجعه کنند