رژیم صهیونیستی ملاقات زندانیان فلسطینی را ممنوع می‌کند

Home / رژیم صهیونیستی ملاقات زندانیان فلسطینی را ممنوع می‌کند

رژیم صهیونیستی ملاقات زندانیان فلسطینی را ممنوع می‌کند
رژیم صهیونیستی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، بازدید از زندانیان حماس ممنوع است و محاکمه برخی زندانیان به تأخیر می‌افتد.

رژیم صهیونیستی ملاقات زندانیان فلسطینی را ممنوع می‌کند

رژیم صهیونیستی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، بازدید از زندانیان حماس ممنوع است و محاکمه برخی زندانیان به تأخیر می‌افتد.
رژیم صهیونیستی ملاقات زندانیان فلسطینی را ممنوع می‌کند