رژیم صهیونیستی رسماً از یونسکو خارج شد

Home / رژیم صهیونیستی رسماً از یونسکو خارج شد

رژیم صهیونیستی رسماً از یونسکو خارج شد
رژیم صهیونیستی ظهر امروز رسماً خروج خود را از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد اعلام کرد.

رژیم صهیونیستی رسماً از یونسکو خارج شد

رژیم صهیونیستی ظهر امروز رسماً خروج خود را از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد اعلام کرد.
رژیم صهیونیستی رسماً از یونسکو خارج شد