رویکرد وزارت بهداشت تعامل طب سنتی و مدرن است

Home / رویکرد وزارت بهداشت تعامل طب سنتی و مدرن است

رویکرد وزارت بهداشت تعامل طب سنتی و مدرن است
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه رویکرد ما تعامل طب سنتی و مدرن است، گفت: در هر اقدام درمانی بر اساس طب سنتی باید به اثبات ایمن بودن، کیفیت و کارایی توجه شود.

رویکرد وزارت بهداشت تعامل طب سنتی و مدرن است

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه رویکرد ما تعامل طب سنتی و مدرن است، گفت: در هر اقدام درمانی بر اساس طب سنتی باید به اثبات ایمن بودن، کیفیت و کارایی توجه شود.
رویکرد وزارت بهداشت تعامل طب سنتی و مدرن است