رویکرد درخورقدردانی آذری‌جهرمی

Home / رویکرد درخورقدردانی آذری‌جهرمی

رویکرد درخورقدردانی آذری‌جهرمی
اکبر نصراللهی در آخرین توئیت خود نوشت: رویکرد محمد جواد آذری‌جهرمی در اعلام صادقانه و سریع ناموفق بودن پرتاب ماهواره پیام شایسته قدردانی است.

رویکرد درخورقدردانی آذری‌جهرمی

اکبر نصراللهی در آخرین توئیت خود نوشت: رویکرد محمد جواد آذری‌جهرمی در اعلام صادقانه و سریع ناموفق بودن پرتاب ماهواره پیام شایسته قدردانی است.
رویکرد درخورقدردانی آذری‌جهرمی