روزه در جبهه با تن مجروح

Home / روزه در جبهه با تن مجروح

روزه در جبهه با تن مجروح
به ايشان گفتيم روزه گرفتن شما را بيمار و ضعيف می‌کند ولی او گفت شاید فرصتی برای ادای آن پیش نیاید.

روزه در جبهه با تن مجروح

به ايشان گفتيم روزه گرفتن شما را بيمار و ضعيف می‌کند ولی او گفت شاید فرصتی برای ادای آن پیش نیاید.
روزه در جبهه با تن مجروح