روزنامه ترکیه‌ای از اعلان جنگ عربستان و امارات با ترکیه خبر داد

Home / روزنامه ترکیه‌ای از اعلان جنگ عربستان و امارات با ترکیه خبر داد

روزنامه ترکیه‌ای از اعلان جنگ عربستان و امارات با ترکیه خبر داد
روزنامه ترکیه‌ای با اشاره به اتحاد عربی-عبری برای ایجاد جنگ علیه ترکیه نوشت که آنها می‌خواهند با ایجاد آشوب در ترکیه، حوادث «گزی پارک» در سال2013 را تکرار کنند.

روزنامه ترکیه‌ای از اعلان جنگ عربستان و امارات با ترکیه خبر داد

روزنامه ترکیه‌ای با اشاره به اتحاد عربی-عبری برای ایجاد جنگ علیه ترکیه نوشت که آنها می‌خواهند با ایجاد آشوب در ترکیه، حوادث «گزی پارک» در سال2013 را تکرار کنند.
روزنامه ترکیه‌ای از اعلان جنگ عربستان و امارات با ترکیه خبر داد