روزانه ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می‌شوند

Home / روزانه ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می‌شوند

روزانه ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می‌شوند
رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می‌شوند.

روزانه ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می‌شوند

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می‌شوند.
روزانه ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می‌شوند