روحانی : متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده اند

Home / روحانی : متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده اند

روحانی : متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده اند
به گونه ای از کشور و انقلاب حرف می زنندکه انسان را دچار شگفتی می کنند

روحانی : متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده اند

به گونه ای از کشور و انقلاب حرف می زنندکه انسان را دچار شگفتی می کنند
روحانی : متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده اند

تلگرام