روحانی با واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی موافقت کرد

Home / روحانی با واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی موافقت کرد

روحانی با واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی موافقت کرد
واگذاری شرکت‌های استقلال و پرسپولیس توسط سازمان خصوصی‌سازی در هیأت دولت به تصویب رسید.

روحانی با واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی موافقت کرد

واگذاری شرکت‌های استقلال و پرسپولیس توسط سازمان خصوصی‌سازی در هیأت دولت به تصویب رسید.
روحانی با واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی موافقت کرد