روحانی اشتباه احمدی‌نژاد در افزایش حجم نقدینگی را تکرار کرد

Home / روحانی اشتباه احمدی‌نژاد در افزایش حجم نقدینگی را تکرار کرد

روحانی اشتباه احمدی‌نژاد در افزایش حجم نقدینگی را تکرار کرد
عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: روحانی همان اشتباه احمدی‌نژاد را در افزایش حجم نقدینگی تکرار کرد و نتیجه این شد که یک‌بار دیگر ارزش پول ملی کاهش یافت.

روحانی اشتباه احمدی‌نژاد در افزایش حجم نقدینگی را تکرار کرد

عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: روحانی همان اشتباه احمدی‌نژاد را در افزایش حجم نقدینگی تکرار کرد و نتیجه این شد که یک‌بار دیگر ارزش پول ملی کاهش یافت.
روحانی اشتباه احمدی‌نژاد در افزایش حجم نقدینگی را تکرار کرد