روابط ما با سوریه به‌زودی از سرگرفته می‌شود

Home / روابط ما با سوریه به‌زودی از سرگرفته می‌شود

روابط ما با سوریه به‌زودی از سرگرفته می‌شود
پادشاه اردن با بیان اینکه اوضاع سوریه رو به بهبود است، گفت: ما به‌زودی روابط خود را با دولت سوریه ازسر خواهیم گرفت.

روابط ما با سوریه به‌زودی از سرگرفته می‌شود

پادشاه اردن با بیان اینکه اوضاع سوریه رو به بهبود است، گفت: ما به‌زودی روابط خود را با دولت سوریه ازسر خواهیم گرفت.
روابط ما با سوریه به‌زودی از سرگرفته می‌شود