رهبر مخالفان مادورو از ارتش کمک خواست

Home / رهبر مخالفان مادورو از ارتش کمک خواست

رهبر مخالفان مادورو از ارتش کمک خواست
رهبر مخالفان رئیس جمهور ونزوئلا از ارتش این کشور کمک خواست.

رهبر مخالفان مادورو از ارتش کمک خواست

رهبر مخالفان رئیس جمهور ونزوئلا از ارتش این کشور کمک خواست.
رهبر مخالفان مادورو از ارتش کمک خواست