رفتنش بوی غربت می‌داد

Home / رفتنش بوی غربت می‌داد

رفتنش بوی غربت می‌داد
همسر شهید سیدجلیل میری‌‌ورکی گفت: رفتنش بوی غربت می‌داد، دوست نداشتم سیدجلیل گمنام بماند، آن همه شجاعت، رشادت و مردانگی در گمنامی حیف بود.

رفتنش بوی غربت می‌داد

همسر شهید سیدجلیل میری‌‌ورکی گفت: رفتنش بوی غربت می‌داد، دوست نداشتم سیدجلیل گمنام بماند، آن همه شجاعت، رشادت و مردانگی در گمنامی حیف بود.
رفتنش بوی غربت می‌داد