رشد ۶۱ درصدی درآمد مالیات مشاغل در سال ۹۸

Home / رشد ۶۱ درصدی درآمد مالیات مشاغل در سال ۹۸

رشد ۶۱ درصدی درآمد مالیات مشاغل در سال ۹۸
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ از رشد ۶۱ درصدی مالیات بر مشاغل در سال آینده خبر داد.

رشد ۶۱ درصدی درآمد مالیات مشاغل در سال ۹۸

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ از رشد ۶۱ درصدی مالیات بر مشاغل در سال آینده خبر داد.
رشد ۶۱ درصدی درآمد مالیات مشاغل در سال ۹۸