رشد علمی وابسته به بودجه دانشگاه‌هاست

Home / رشد علمی وابسته به بودجه دانشگاه‌هاست

رشد علمی وابسته به بودجه دانشگاه‌هاست
رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین گفت: اگر بودجه‌ها به‌اندازه کافی در بحث تحقیقات و پژوهش باشد، شتاب علمی رشد بیشتری پیدا می‌کند.

رشد علمی وابسته به بودجه دانشگاه‌هاست

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین گفت: اگر بودجه‌ها به‌اندازه کافی در بحث تحقیقات و پژوهش باشد، شتاب علمی رشد بیشتری پیدا می‌کند.
رشد علمی وابسته به بودجه دانشگاه‌هاست