رسانه‌ها دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب را هنرمندانه منتقل کنند

Home / رسانه‌ها دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب را هنرمندانه منتقل کنند

رسانه‌ها دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب را هنرمندانه منتقل کنند
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه به‌دلیل ضعف در استفاده هنرمندانه از ابزار رسانه نتوانستیم تصویر صحیح از انقلاب اسلامی به نسل امروز ارائه دهیم.

رسانه‌ها دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب را هنرمندانه منتقل کنند

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه به‌دلیل ضعف در استفاده هنرمندانه از ابزار رسانه نتوانستیم تصویر صحیح از انقلاب اسلامی به نسل امروز ارائه دهیم.
رسانه‌ها دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب را هنرمندانه منتقل کنند