رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش آغاز شد

Home / رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش آغاز شد

رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش آغاز شد
رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش با آرایش عملیاتی یگان های مختلف این نیرو در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز شد.

رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش آغاز شد

رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش با آرایش عملیاتی یگان های مختلف این نیرو در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز شد.
رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش آغاز شد