رزمایش اقتدار 97 نزاجا پیام امنیت را به ملت بزرگ ایران هدیه کرد

Home / رزمایش اقتدار 97 نزاجا پیام امنیت را به ملت بزرگ ایران هدیه کرد

رزمایش اقتدار 97 نزاجا پیام امنیت را به ملت بزرگ ایران هدیه کرد
امیر سرلشکر موسوی گفت: پیام رزمایش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش برای ملت بزرگ ایران، امنیت و برای دشمنان هشدار است.

رزمایش اقتدار 97 نزاجا پیام امنیت را به ملت بزرگ ایران هدیه کرد

امیر سرلشکر موسوی گفت: پیام رزمایش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش برای ملت بزرگ ایران، امنیت و برای دشمنان هشدار است.
رزمایش اقتدار 97 نزاجا پیام امنیت را به ملت بزرگ ایران هدیه کرد