راه‌های جایگزین تحریم‌های دارویی

Home / راه‌های جایگزین تحریم‌های دارویی

راه‌های جایگزین تحریم‌های دارویی
رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسیب‌های تحریم، گفت: از راه‌های جایگزین برای تأمین مواد مؤثره و اولیه تولید دارو در شرایط تحریم استفاده کرده‌ایم.

راه‌های جایگزین تحریم‌های دارویی

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسیب‌های تحریم، گفت: از راه‌های جایگزین برای تأمین مواد مؤثره و اولیه تولید دارو در شرایط تحریم استفاده کرده‌ایم.
راه‌های جایگزین تحریم‌های دارویی