راه‌اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

Home / راه‌اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

راه‌اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز از راه‌اندازی مرکز نوآوری در این دانشگاه خبر داد.

راه‌اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز از راه‌اندازی مرکز نوآوری در این دانشگاه خبر داد.
راه‌اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز