راه‌اندازی سامانه پایش برای هدفمند کردن پایان‌نامه‌ها

Home / راه‌اندازی سامانه پایش برای هدفمند کردن پایان‌نامه‌ها

راه‌اندازی سامانه پایش برای هدفمند کردن پایان‌نامه‌ها
مدیرکل توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: از فواید راه‌اندازی سامانه پایش هدفمند شدن وضعیت پایان‌نامه‌ها در سطح دانشگاه است.

راه‌اندازی سامانه پایش برای هدفمند کردن پایان‌نامه‌ها

مدیرکل توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: از فواید راه‌اندازی سامانه پایش هدفمند شدن وضعیت پایان‌نامه‌ها در سطح دانشگاه است.
راه‌اندازی سامانه پایش برای هدفمند کردن پایان‌نامه‌ها