راهکاری برای ترمیم بافت و اندام آسیب‌دیده

Home / راهکاری برای ترمیم بافت و اندام آسیب‌دیده

راهکاری برای ترمیم بافت و اندام آسیب‌دیده
رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی جشنواره خوارزمی راهکار مهندسی جدیدی برای ترمیم بافت‌ها و اندام‌های آسیب‌دیده ارائه داده است.

راهکاری برای ترمیم بافت و اندام آسیب‌دیده

رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی جشنواره خوارزمی راهکار مهندسی جدیدی برای ترمیم بافت‌ها و اندام‌های آسیب‌دیده ارائه داده است.
راهکاری برای ترمیم بافت و اندام آسیب‌دیده