راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی

Home / راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی

راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با ارائه مقاله‌ای در حوزه راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی به عنوان مقاله برتر ششمین جشنواره فرهیختگان دست یافت.

راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با ارائه مقاله‌ای در حوزه راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی به عنوان مقاله برتر ششمین جشنواره فرهیختگان دست یافت.
راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی